خـــلـاف قانـــون هم منـــکر اســـت!

خلاف قانون هم منکر است
چراغ اوّل رو که رد کرد آقای بهشتــــــی خیلی تحمّل کردند که چیزی نگویند، دوّمین چراغ قرمز بود که صداشون در اومد گفتند: اگر از این هم بگذری دیگه نمیشه پشت سرت نماز خواند با تکرار گناه صغیــــــره که میشه گناه کبیـــــــــره.
طرف با حالت حق به جانبی گفت اینها قانون طاغــــوته، باید سرپیچـــــی کرد؛ آقای بهشتـــــی با ناراحتی دست گذاشتند روی داشبورد و محکم گفتند: اینها قوانین انســـانیه، عین انسانیّـــــــت.

 دهــــــــه ی فجر مبارک

/ 0 نظر / 16 بازدید